Skattenyheter

När det gäller skattenyheter, samarbetar vi med Skattepunkten AB.

Aktuella skattenyheter

Ny beskattning av enskild firma och handelsbolag

Periodiseringsfond, expansionsfond, skogskonto försvinner och ersätts av företagsfond.
Övergångsregler för att hantera övergångspost och expansionsmedel. Ingen negativ räntefördelning längre.
Övergång ger möjlighet att göra underprisöverlåtelser från handelsbolag.

Skärpta 3:12-regler utreds

Planera bolagets utdelningsstrategi!

Utredningen ska föreslå lämpliga förändringar av
• Storleken på schablonbeloppet i förenklingsregeln
• Förutsättningarna för att få använda förenklingsregeln
• Reglerna för beräkning av kapitalavkastning
• Storleken på det lönebaserade utrymmet
• Förutsättningarna för att få beräkna lönebaserat utrymme
• Reglerna om sparat utdelningsutrymme
• Takreglerna för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst
• Skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över takbeloppen
Förväntade förslag
• Aktivitetskrav för att få använda förenklingsregeln
• Begränsat löneutrymme
• Delägarens egen lön ska inte ingå i löneunderlaget
• Förändrat löneuttagskrav och kapitalandelskrav
• Begränsad uppräkning sparat utdelningsutrymme
• Begränsad möjlighet att spara utrymmet till senare år
Huvudförslagen förväntas införas tidigast inkomståret 2017.
Höjda skattesatser kan komma att införas tidigare.
Utredningens förslag kommer senast 1 september 2016 och berör alla fåmansföretag.

Utredning om skatteplanering med fastigheter

Regeringen har tillsatt en särskild utredning som ska se över reglerna för fastighetsbranschen.
Skattefördelarna med paketeringar av fastigheter och överlåtelser genom fastighetsbildning ska ses över.
Utredningen ska vara klar mars 2017.

Förslag i höstbudgeten

Föreslås träda i kraft 1 januari 2016
• Rut- och rotavdrag sänks
• Jobbskatteavdraget trappas av
• Sänkt skatt för pensionärer
• Skiktgränsen för statlig inkomstskatt räknas inte upp
• Kapitalbeskattning
– höjd skatt på investeringskonto och kapitalförsäkring
– avdrag för förvaltningsutgifter slopas
• Slopad skattereduktion för gåvor
• Särskild löneskatt för äldre införs
• Inget investeraravdrag för nyemission i egna bolag
• Självständig näringsverksamhet i annat EES-land beskattas
som verksamhet i Sverige
• Ideell secondhandförsäljning förblir skattefri
• Skatt på drivmedel ökar
• Slussningsregeln i momslagen slopas
• Undantag för moms på vissa posttjänster
• Vissa försenings- och kontrollavgifter höjs
• Ändring av undantaget från skatteplikt för el
• Fortsatt nedsättning av förmånsvärdet för vissa miljöbilar
• Höjning av socialavgifter för unga redan 1 juni 2016
• Moms på biobiljetter höjs
• Momslagen ses över
Finansutskottets betänkande
2015/16: FiU1